Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2012

boszu
boszu

October 09 2012

boszu
6334 7390
Reposted fromb4rt b4rt viadelikatnienie delikatnienie

August 07 2012

boszu
2411 8912
Reposted fromcookiethief cookiethief viayouthless youthless

June 29 2012

boszu
0259 d12c 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viacatarino catarino
0736 2c78

pull

boszu
boszu
7838 c9ae 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
boszu
Wszyscy strasznie spinamy się , aby być jacyś. Codziennie rysujemy siebie, dolepiamy do siebie klejem kolejne kartki, zdjęcia, wrysowujemy się w ramki, aby poczuć że jesteśmy czymś więcej niż imieniem i nazwiskiem. 

— Żulczyk, Radio Armageddon
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viacytaty cytaty
boszu
Ciężko zrozumieć, że człowiek może się uzależnić od drugiego człowieka. Że się tęskni za jego widokiem, za tym, że idzie obok i przypadkowo swoją dłonią muska Twoją dłoń, że się uśmiecha, żartuje i opowiada o sobie. Tęskni się za zapachem jego skóry, za tonem jego głosu. Za tym, że Cię szturchnie i powie, że jesteś super.
Reposted frommefir mefir viairacundia iracundia
boszu
— Czego boisz sie najbardziej?
— W sumie zawsze miałem problem z odpowiedzią na to pytanie. Padło po raz pierwszy na początku liceum i do dziś nie wiem, czego... Zwykle jeśli powiem, że czegoś boję się najbardziej, to to się właśnie sprawdza. Jak dotąd mnie to nie zabiło, więc nie wiem już, czego się bać. Co najwyżej pozabijało kawałki mnie... Najbardiej zwykle boję się zawieść oczekiwania innych lub nie być w stanie ich wszystkich pogodzić. Mam tendencję do stawiania siebie na drugim planie. Ale nie wiem. Im bardziej myślę, tym bardziej nie wiem. A może właśnie tego, że mi życie przecieknie przez palce, bez poczucia, że żyję? Z drugiej strony w spokoju i braku zmian odnajduję się najlepiej... (A może tego, że nigdy nie odnajdę się w tych sprzecznościach?)
Reposted fromforhwon forhwon viairacundia iracundia
boszu
boszu
boszu
Reposted fromAluslaw Aluslaw
boszu
7416 ccd2
boszu
2892 7645
Reposted fromyoo yoo viafrom-my-soul from-my-soul
boszu
Play fullscreen
Reposted fromunfolded unfolded
boszu
5046 3256 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viaoll oll
boszu
Stylish Multifunctional Coffee Bench - by Karolina Tylka
Reposted frommajkey majkey viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl